Our Services

Our Services

Principal Investments – Đầu tư cơ bản

 • Real estate – Bất động sản
 • Listed equities – Cổ phần lên sàn
 • Commodities – Hàng hóa cơ bản
 • Private equity – Cổ phần hóa
 • Fixed income – Thu nhập cố định
 • Currencies – Ngoại tệ

Corporate Finance Advisory – Tư vấn tài chính doanh nghiệp

 • Corporate acquisitions & divestitures – Mua bán doanh nghiệp
 • Mergers & Acquisitions – Mua và sát nhập tự có M&A
 • Management & leveraged buyouts – Mua và sát nhập bằng vốn vay LBO
 • Capital raising: debt & equity – Huy động vốn – tái cấu trúc nợ và tài sản.
 • General corporate finance advisory and planning – Hoạch định và tư vấn tài chính doanh nghiệp

Corporate Accounting Services – Dịch vụ kế toán doanh nghiệp

 • Financial reporting (Internal& External) – Báo cáo tài chính ( Nội – Ngoại)
 • General ledger accounting – Kế toán tổng hợp
 • Auditing (Internal, External, & Statutory)- Kiểm toán
 • Design and implementation of corporate accounting platforms – Thiết lập nền tảng và hệ thống kế toán doanh nghiệp
 • Accounting software package implementation – Thiết lập phần mềm kế toán và ứng dụng.

VIETNAM Tax Services & Strategies – Dịch vụ khai báo thuế doanh nghiệp và cá nhân.

 • Offshore incorporation – Thành lập doanh nghiệp không cư trú
 • Offshore bank accounts – Mở tài khoản không cư trú

Other Services – dịch vụ tài chính khác thiết kế theo yêu cầu.